شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک های یاهو
 • :irflag:
  flag
  flag
 • :flag:
  flag
  flag
 • :014:
  14
  14
 • :115:
  115
  115
 • :)
  لبخند
  لبخند
 • ;;)
  مهربون
  مهربون
 • :d
  نیشخند
  نیشخند
 • :zzz:
  zzz
  zzz
 • :p
  زبون دراز
  زبون دراز
 • :-*
  بوس
  بوس
 • :01:
  خجالت
  خجالت
 • :x:
  x
  x
 • ;)
  چشمک
  چشمک
 • :021:
  21
  21
 • =))
  خنده
  خنده
 • :x
  قلب
  قلب
 • :78:
  78
  78
 • :09:
  سوت
  سوت
 • :015:
  15
  15
 • :016:
  16
  16
 • :010:
  23
  23
 • :hug:
  بغل
  بغل
 • :dream:
  daydreaming - New!
  daydreaming - New!
 • :04:
  تشویق
  تشویق
 • :-h
  wave
  wave
 • :D/
  dancing
  dancing
 • :-c
  call me
  call me
 • :03:
  تأسف
  تأسف
 • :011:
  12
  12
 • :(
  ناراحت
  ناراحت
 • :022:
  22
  22
 • :017:
  17
  17
 • :020:
  20
  20
 • :013:
  13
  13
 • @-)
  تعجب
  تعجب
 • :^o
  دروغ
  دروغ
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • :07:
  اه
  اه
 • (:|
  خمیازه
  خمیازه
 • :-/
  سئوال
  سئوال
 • =P~
  اشتها
  اشتها
 • I-|
  sleepy
  sleepy
 • :06:
  تولد
  تولد
 • =;
  talk to the hand
  talk to the hand
 • :012:
  14
  14
 • :111:
  111
  111
 • :O)
  clown
  clown
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :02:
  اطاعت
  اطاعت
 • %-(
  دیگه حرف نزن
  دیگه حرف نزن
 • L-)
  loser
  loser
 • :114:
  114
  114
 • :-SS
  ترس
  ترس
 • O:)
  angel
  angel
 • :112:
  112
  112
 • :-B
  nerd
  nerd
 • :031:
  110
  110
 • :109:
  109
  109
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :030:
  30
  30
 • :104:
  104
  104
 • :-$
  هیس
  هیس
 • :-??
  چمیدونم
  چمیدونم
 • :018:
  18
  18
 • :-w
  خشم
  خشم
 • :08:
  devil
  devil
 • :05:
  خلاص
  خلاص
 • 8-}
  silly
  silly
 • :-?
  فکر
  فکر
 • :21:
  star
  star
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :morgh:
  hen
  hen
 • :23:
  gol
  gol
 • :tea:
  tea
  tea
 • سری اول شکلک های آسمانی ها
 • :a7:
  wave
  wave
 • :byee:
  bye
  bye
 • :ew:
  ew
  ew
 • :a26:
  qw
  qw
 • :zz:
  zz
  zz
 • :a29:
  qa
  qa
 • :bala:
  bala
  bala
 • :rq:
  rq
  rq
 • :a2:
  shakinghead
  shakinghead
 • :aa:
  aa
  aa
 • :a5:
  hanged
  hanged
 • :akhm:
  akhm
  akhm
 • :a:
  zq
  zq
 • :dv:
  dv
  dv
 • :a3:
  jaleb
  jaleb
 • :ry:
  ry
  ry
 • :zx:
  zx
  zx
 • :ru:
  ru
  ru
 • :rw:
  rw
  rw
 • :a4:
  divar
  divar
 • :dg:
  dg
  dg
 • :time:
  time
  time
 • :a12:
  hi
  hi
 • :rl:
  rl
  rl
 • :ok:
  ok
  ok
 • :a31:
  qd
  qd
 • :zv:
  zv
  zv
 • :de:
  de
  de
 • :co:
  co
  co
 • :song:
  song
  song
 • :charkh:
  charkh
  charkh
 • :rn:
  rn
  rn
 • :a10:
  ستاره
  ستاره
 • :a11:
  mikh
  mikh
 • :zc:
  zc
  zc
 • :sirk:
  sirk
  sirk
 • :dn:
  dn
  dn
 • :apl:
  apl
  apl
 • :a33:
  gol1
  gol1
 • :a6:
  fly
  fly
 • :s1:
  شاد
  شاد
 • :st:
  shad
  shad
 • :a14:
  tabrik
  tabrik
 • :a13:
  thank
  thank
 • :a15:
  thanku
  thanku
 • :jadu:
  jadu
  jadu
 • :ax:
  photo
  photo
 • :dm:
  dm
  dm
 • :davar:
  davar
  davar
 • :asa:
  asa
  asa
 • :cup:
  cup
  cup
 • :rp:
  rp
  rp
 • :chatr1:
  chatr1
  chatr1
 • :chatr:
  chatr
  chatr
 • :rj:
  rj
  rj
 • :mariz:
  mariz
  mariz
 • :lala:
  lala
  lala
 • :khab:
  khab
  khab
 • :oh:
  oh
  oh
 • :zb:
  zb
  zb
 • :colt:
  colt
  colt
 • :rm:
  rm
  rm
 • :ice:
  ice
  ice
 • :zp:
  zp
  zp
 • :pop:
  pop
  pop
 • :rs:
  rs
  rs
 • :rk:
  rk
  rk
 • :yel:
  yel
  yel
 • :rx:
  rx
  rx
 • :ze:
  ze
  ze
 • :re:
  re
  re
 • :moje:
  moje
  moje
 • :hallo:
  hallo
  hallo
 • :dd:
  DD
  DD
 • :rc:
  rc
  rc
 • :a19:
  rayane1
  rayane1
 • :a24:
  رایانه
  رایانه
 • :a22:
  rayanee
  rayanee
 • :a23:
  rayane
  rayane
 • :a21:
  rayan
  rayan
 • :zu:
  zu
  zu
 • :zo:
  zo
  zo
 • :jaz;
  jaz
  jaz
 • :sona:
  sona
  sona
 • :rr:
  rr
  rr
 • :ret:
  ret
  ret
 • :ma:
  ma
  ma
 • :nini3:
  nini3
  nini3
 • :ms:
  ms
  ms
 • :a17:
  bb
  bb
 • :bus:
  bus
  bus
 • :box:
  box
  box
 • :nini4:
  nini4
  nini4
 • :mimi:
  mimi
  mimi
 • :nani:
  nani
  nani
 • :hen:
  مرغ
  مرغ
 • سری دوم شکلک های آسمانی ها
 • :ful:
  ful
  ful
 • :df:
  df
  df
 • :bye1:
  bye1
  bye1
 • :tit:
  tit
  tit
 • :shop:
  shop
  shop
 • :er:
  er
  er
 • :bot:
  bot
  bot
 • :dj:
  dj
  dj
 • :rb:
  rb
  rb
 • :et:
  et
  et
 • :ro:
  ro
  ro
 • :dl:
  dl
  dl
 • :a8:
  friends
  friends
 • :ra:
  ra
  ra
 • :zi:
  zi
  zi
 • :ds:
  ds
  ds
 • :malul:
  malul
  malul
 • :wash:
  washing
  washing
 • :a28:
  qr
  qr
 • :non:
  non
  non
 • :door:
  door
  door
 • :mom:
  mom
  mom
 • :baft:
  baftani
  baftani
 • :fall:
  fall
  fall
 • :dk:
  dk
  dk
 • :a16:
  mosahebe
  mosahebe
 • :paint:
  paint
  paint
 • :kabab:
  kabab
  kabab
 • :ding:
  ding
  ding
 • :sh
  شوخی
  شوخی
 • :night:
  night
  night
 • :two:
  two
  two
 • :write:
  write
  write
 • :read1:
  read1
  read1
 • :read:
  reading
  reading
 • :11ty:
  11ty
  11ty
 • :rh:
  rh
  rh
 • :bazi:
  bazi
  bazi
 • :nini1:
  nini1
  nini1
 • :nakh:
  nakh
  nakh
 • :duck:
  duck
  duck
 • :police:
  police
  police
 • :nini:
  nini
  nini
 • :earth:
  earth
  earth
 • :relax:
  relax
  relax
 • :sang:
  sang
  sang
 • :talk:
  talk
  talk
 • :aqu:
  aqu
  aqu
 • :fil:
  fil
  fil
 • :girafe:
  girafe
  girafe
 • :cow
  cow
  cow
 • :asb:
  asb
  asb
 • :lagad:
  a25
  a25
 • :zy:
  zy
  zy
 • :teach:
  teach
  teach
 • :gap:
  gap
  gap
 • :one:
  one
  one
 • :feed1:
  feed1
  feed1
 • :feed:
  feed
  feed
 • :rv:
  rv
  rv
 • :chef1:
  chef1
  chef1
 • :bahar:
  spring
  spring
 • :ri:
  ri
  ri
 • :dh:
  dh
  dh
 • :hihi:
  hihi
  hihi
 • :000:
  000
  000
 • :kor:
  kor
  kor
 • :tavalod:
  tavalod
  tavalod
 • :66:
  welcome2
  welcome2
 • :33:
  welcome
  welcome
 • :a9:
  hanging
  hanging
 • :balon:
  balon
  balon
 • :park:
  park
  park
 • :rz:
  rz
  rz
 • :tree:
  tree
  tree
 • :tab:
  tab
  tab
 • :nano:
  nano
  nano
 • :dozd:
  dozd
  dozd
 • :happy:
  happy
  happy
 • :44:
  wel
  wel
 • :w1:
  well
  well
 • سری سوم شکلک های آسمانی ها
 • :fly1:
  fly1
  fly1
 • :fly2:
  fly2
  fly2
 • :fly3:
  fly3
  fly3
 • :st1:
  st1
  st1
 • :gol:
  gol
  gol
 • :fly5:
  fly5
  fly5
 • :bye:
  goodby
  goodby
 • :fly6:
  fly6
  fly6
 • سری چهارم شکلک های آسمانی ها
 • :441:
  441
  441
 • :soot:
  soot
  soot
 • :a1:
  چماق
  چماق
 • :321:
  321
  321
 • :md:
  md
  md
 • :motor:
  motor
  motor
 • :yo:
  yo
  yo
 • :wink:
  wink
  wink
 • :rock:
  rock
  rock
 • :sofa:
  sofa
  sofa
 • :dde:
  dde
  dde
 • :hoho:
  hoho
  hoho
 • :ddr:
  ddr
  ddr
 • :a18:
  cu
  cu
 • :trompet:
  trompet
  trompet
 • :socks:
  socks
  socks
 • :chatr2:
  chatr2
  chatr2
 • :skb:
  skb
  skb
 • :4s:
  4s
  4s
 • :4d:
  4d
  4d
 • :4f:
  4f
  4f
 • :tv3:
  tv3
  tv3
 • :tv1:
  tv1
  tv1
 • :sdf:
  sdf
  sdf
 • :322:
  322
  322
 • :chef:
  chef
  chef
 • :tel:
  tel
  tel
 • :piano:
  p[ano
  p[ano
 • :str:
  strecher
  strecher
 • :4a:
  4a
  4a
 • :00:
  00
  00
 • سری پنجم شکلک های آسمانی ها
 • :777:
  golbaroon
  golbaroon
 • :12:
  12
  12
 • :11:
  11
  11
 • :ya:
  ya
  ya
 • :yaa:
  yaa
  yaa
 • :888:
  888
  888
 • :999:
  999
  999
 • :t1:
  tea1
  tea1
 • :h1:
  happy
  happy
 • :hi:
  hi
  hi
 • :allah:
  بسم الله
  بسم الله
 • :welcome:
  welcome
  welcome
 • :kamal:
  kamal
  kamal
 • kamal1
  kamal1
  kamal1
 • سری ششم شکلک های آسمانی ها
 • :91:
  91
  91
 • :90:
  zm
  zm
 • :89:
  zl
  zl
 • :88:
  zk
  zk
 • :87:
  zj
  zj
 • :86:
  zh
  zh
 • :85:
  zf
  zf
 • :84:
  zg
  zg
 • :83:
  cf
  cf
 • :82:
  zd
  zd
 • :81:
  zs
  zs
 • :80:
  za
  za
 • :iran:
  iran
  iran
 • قلی
 • :stu:
  ستاره
  ستاره
 • :chomagh:
  چماق
  چماق
 • :bb:
  bb
  bb
 • :40:
  چل گیس
  چل گیس
 • :cc:
  cc
  cc
 • :uu:
  بی دندون
  بی دندون
 • :3mu:
  سشوار
  سشوار
 • :ur:
  ur
  ur
 • :ut:
  Ut
  Ut
 • :ue:
  ue
  ue
 • شکلک های ورزشی آسمانی ها
 • :golf:
  golf
  golf
 • :basket:
  basket
  basket
 • :halter:
  halter
  halter
 • :sd:
  sd
  sd
 • :laie:
  laie
  laie
 • :sd1:
  sd1
  sd1
 • :tenis:
  tenis
  tenis
 • :sd2:
  sd2
  sd2
 • :billar:
  billar
  billar
 • :Diver:
  Diver
  Diver
 • :sf:
  sf
  sf
 • :55:
  goal
  goal
 • :chess:
  chess
  chess
 • :car:
  car
  car
 • :sa:
  sa
  sa
 • :medal:
  medal
  medal
 • :head:
  head
  head
 • :ss:
  ss
  ss
 • :42:
  cl
  cl
 • دخترونه
 • :grt:
  grt
  grt
 • :as:
  as
  as
 • :grr:
  grr
  grr
 • :79:
  79
  79
 • :grq:
  grq
  grq
 • :ggg:
  ggg
  ggg
 • :grw:
  grw
  grw
 • :gtg:
  gtg
  gtg
 • :mo:
  mo
  mo
 • :gre:
  gre
  gre
 • :1g:
  www
  www
 • :g1:
  ga
  ga
 • :food:
  food
  food
 • :ashegh:
  ashegh
  ashegh
 • :gry:
  gry
  gry
 • :dokhi:
  dokhi
  dokhi
 • :five:
  five
  five
 • :nini2:
  nini2
  nini2
 • :zizi:
  zizi
  zizi
 • :a6al:
  a6al
  a6al
 • :t11:
  t1
  t1
 • :123:
  123
  123
 • :g10:
  cs
  cs
 • :g2:
  girl
  girl
 • :g3:
  girl
  girl
 • :g4:
  girl
  girl
 • :g:
  gh
  gh
 • :g6:
  da
  da
 • :g7:
  girl
  girl
 • :g8:
  cp
  cp
 • :g13:
  cn
  cn
 • :g12:
  girlcry
  girlcry
 • :g11:
  ct
  ct
 • g5:
  cz
  cz
 • :g9:
  cr
  cr
 • :gs:
  gs
  gs
 • :g14:
  gtr
  gtr
 • :asal:
  asal
  asal
 • :d7:
  d7
  d7
 • :d8:
  d8
  d8
 • :gf:
  gf
  gf
 • :gd:
  gd
  gd
 • :tanab:
  tanab
  tanab
 • :tey:
  tey
  tey
 • :gta:
  gta
  gta

ما از 15 خرداد 1391 با هدف اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت کار خود را شروع کرده ایم و ان شاءالله تا ظهور منجی موعود ادامه خواهیم داد

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به وبسایت آسمانی ها می باشد
کپی مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است
برو بالا