بنام خدا

بیدار کردن اعضای خانواده به خصوص بچه ها برای نماز صبح آیا بر ما واجب است؟


امام خمینی: این که در بیان احکام قرائت نماز فرموده اند:
در رکعت اول و دوم فرایض، و بعد از خواندن سوره حمد، واجب است که یک سوره کامل خوانده شود، مربوط به همه احوال و شرایط نمازگزار نیست؛ بلکه گاه اکتفا به حمد و نخواندن سوره جایز است و گاهی نیز واجب؛ پس هر یک از احکام سه گانه آن یعنی وجوب قرائت سوره، جایز بودن آن و نیز وجوب نخواندن سوره و لزوم ترک آن، تابع وضعیت و شرایط نمازگزار می باشد. ..