زیبــا بنواز ساز دلت را :
بالاترین قدرت اثر گذاری بر کائنـات ؛
هماهنگی با ضرب آهنگ کائنـات است ،
برای او که بزنی ، برای تـــو می رقصــد ...
کائنات منتظر تــوست تا برایت به زیبایی برقصد.